Notice

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदका आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली | Tuesday, June 25, 2019

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली साथै कम्प्युटर सिप परिक्षण सम्बन्धि सुचना | Monday, June 24, 2019

विज्ञापन नं. ०१/०७५/०७६ को आई.टि. अफिसर, सिभिल इन्जिनियर, र लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, June 24, 2019

विज्ञापन नं ४३/०७५/०७६ स्वायल कन्जरभेसन बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, June 4, 2019

विज्ञापन नं ४२/०७५/०७६ पशु प्रजनन् बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, June 3, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ र ३९/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, June 2, 2019

विज्ञापन नं ०२/०७५/०७६ कृषि अर्थशास्त्र बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, May 31, 2019

विज्ञापन नं. ०१/०७५/०७६ को आई.टि. अफिसर, सिभिल इन्जिनियर, कानून अधिकृत र लेखा अधिकृत पदको कम्प्युटर सीप परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, May 30, 2019

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली | Wednesday, May 29, 2019

विज्ञापन नं. ०१/०७५/०७६ का आई.टि. अफिसर, सिभिल इन्जिनियर, कानून अधिकृत र लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Sunday, May 19, 2019

Pages