Notice

विज्ञापन नं. ०६/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 4, 2022

विज्ञापन नं. ०५/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 4, 2022

विज्ञापन नं. ०४/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, March 1, 2022

विज्ञापन नं. ०३/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, February 25, 2022

विज्ञापन नं. ०२/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, February 23, 2022

विज्ञापन नं. ०१/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, February 21, 2022

विज्ञापन नं. १३/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 20, 2022

उपप्राध्यापक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता तालिका संसोधन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना | Thursday, February 10, 2022

उपप्राध्यापक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थिति सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना | Friday, February 4, 2022

उपप्राध्यापक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Friday, February 4, 2022

Pages