Notice

विज्ञापन नं ०२/०७५/०७६, ३८/०७५/०७६ - ४३/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदमा योग्यता पुगेका र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुन सक्ने उमेद्वारहरूको नामावली | Tuesday, May 14, 2019

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ को कम्प्युटर सिप परिक्षणका लागि योग्यता पुगेका आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना | Wednesday, May 8, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४३/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदको कृति एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बुझाउने सम्बन्धी सूचना | Tuesday, April 30, 2019

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४४/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक र बरिष्ठ प्रशिक्षक पदको आन्तरिक विज्ञापन सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापन पुनः खुलाइएको सम्बन्धि सूचना | Monday, February 4, 2019

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Friday, January 4, 2019

विज्ञापन नं ०२/०७५/०७६ कृषि अर्थशास्त्र बिषयको सह-प्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Friday, January 4, 2019

Pages