Notice

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Wednesday, November 30, 2022

लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना | Monday, November 14, 2022

उपप्राध्यापक पदको खुला प्रतियोगिताको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना | Wednesday, November 2, 2022

आन्तरिक प्रतियोगिता (कर्मचारी) तर्फको योग्य उम्मेदवारको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, October 14, 2022

विज्ञापन नं ०८/०७९/०८० - ११/०७९/०८० सहप्राध्यापक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना | Friday, September 30, 2022

विज्ञापन नं. ०५/०७९/०८० (बागवानी) र ०७/०७९/०८० (बायोकेमेष्ट्री) सहप्राध्यापक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना | Thursday, September 29, 2022

विज्ञापन नं ०१/०७९/०८० - ०४/०७९/०८० सहप्राध्यापक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना | Wednesday, September 28, 2022

अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने आवेदकहरुको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना | Friday, September 23, 2022

कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Wednesday, September 14, 2022

विज्ञापन नं ०१/०७९/०८० - ११/०७९/०८० सहप्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Wednesday, September 14, 2022

Pages